What is the SWOT Study Programme?

Sterkpunteen Studiemetode

Ons bepaal jou leerstyl en breinvoorkeur, ontleed jou studiemetodes en gewoontes en daarvolgens leer ons vir jou ‘n studiemetode aan wat pas by jou unieke leerstyl.

Werkeffektief

Onshelp jou om weekliks jou werk op datum te hou.

Opsom

Onsleer jou om opsommings volgens jou unieke leerstyl te maak.

Toepassingen tydsbesteding

Onspas die studievaardighede toe met jou eie werk. Ons maak seker dat die vaardighede oor ‘ntydperk aangeleer word en vasgelê word, sodat goeie studiegewoontes gevestig kan word.

Waaromis ditnodig?

 • Leerders sukkel dikwels om te leer, omdat hulle leesvaardighede onvoldoende is om die akademiese werkslading te hanteer.
 • Ouers wil graag help, maar weet dikwels nie hoe om hul kind te help nie en wat die regte manier is om te leer nie.
 • Ouers dink ook dikwels dat hulle kinders moet leer soos wat hulle geleer het, terwyl elke individu ‘n unieke leerstyl het.
 • Talle kinders leer dan nooit om reg te leer nie. Kinders en ouers beleef onnodige frustrasie, konflik en mislukking.
 • Vakonderwysers het nie tyd om vir leerders studievaardighede aan te leer nie a.g.v. ‘n oorvol kurrikulum.

Wat doen ons?

 • Ons bepaal hoe‘nleerder verkies om te leer deur hul studiemetodes en –gewoontes, hul leerstyl, veelvuldige intelligensie en breinvoorkeurete ontleed.
 • DieGLOVH-studiemetode word aangeleer, met aanpassing wat pas by elke leerder se unieke leerstyl.
 • Leerders word dan geleer hoe om hierdie vaardighede toe te pas op hul eie studiemateriaal en vakinhoude.
 • Ons wys nie net vir leerder hoe om te leer nie, ons rig hulle oor ‘ntydperk af en gee ruim geleentheid om die studievaardighede toe te pas en ons maak seker dat hulle die vaardighede volkome bemeester het.
 • Ouers word ingelig hoe om leerders tuis te ondersteun en kan ‘npaar sessies saam met hul kind bywoon.
 • Hulle ontvang ook ‘nvolledige verslag van hul kind se leerstyl, breinvoorkeur, studiemetodes en –gewoontes.
 • Ons rig die leerder af om effektiefen onafhanklikte studeer.

Do you have any other questions? Please contact us.