Lees programme vir lesers om van een lees fase na ‘n ander te vorder.

 • Graad R: Lees gereedmaking-van ontluikende geletterdheid tot aanvangslees.
 • Graad 3: Lees om te verstaan -van aanvangslees tot ontwikkelende lees.
 • Graad 4-7: Lees om te leer -van ontwikkelende lees tot vaardige lees.
 • Graad 8-12: Lees om te kan leer en interpreteer, analiseer en evalueer -van vaardige lees tot funksionele lees.
 • Tersiêr:Lees om onafhanklik teleer, insluitend hoëordedenke en kritiese analise en sintese -van funksionele lees tot gevorderde funksionele lees.

GRAAD R –Leesgereedmaking

Oorbrugging van ontluikende leesfasetot aanvangsleesfase.

Waarom is dit nodig?

 • Those who have agoodstartcontinuetodo well, while those who come to school without a strong background in important skills consistently have a hard time getting what they need to easily become good readers and writers(Wren, 2003).

Wat doen ons?

 • ‘n Genotvolle lees gereedmakings program wat op informele wyse aangebied word om die ontluikende leser toe te rus met die nodige vaardighede om in graad 1 met aanvangs lees te begin.
 • Kern komponente aan wat nodig is om te kan lees nl.: sensoriese, perseptuele en fonemiese(klank) vaardighede word ontwikkel.
 • Lees gereedheids toetse en gepaste ondersteunings programme soos nodig.
 • Skool gereedheids toetse en gepaste ondersteunings programme soos nodig.

GRAAD 3 –Lees om teverstaan

Oorbrugging van aanvangsleesfase na die ontwikkellende leesfase(lees om te verstaan)
Waarom is dit nodig?

 • In graad 3 is lesers in die oorgangsfase vanleer om te leesnalees om te leer.In graad 4 word daar aangeneem dat ’n leerder reeds oor al die leesvaardighede beskik om groot volumes werk te kan lees, interpreteer, op te som, na te vors en te leer. Ongelukkig gebeur dit nie vanself nie. Leerders kort reeds in graad 3 sekere onontbeerlike leesvaardighede om die werk in graad 4 te bemeester.
 • Indien ‘nleerder na graad 3 enige leesagterstande het, word dit bykans onmoontlik om dit in te haal.
 • Leerders moet goeie leesvaardighede in graad 3, het ‘n groot voorsprong vir die res van hul skool loopbaan.

Wat doen ons?

Alle aspekte van lees word onderrig en sluit in:

 • Vlotheid:Verbetering van leesspoed om groter volumes werk te hanteer en om begrip te bevorder.
  Begripsvaardighede:Dink soos ‘ngoeie leser, voor, tydens en na lees om met insig en begrip te lees.
 • Leesstrategieë:Loerlees, vluglees en soeklees, uitbreiding van woordeskat, visualisering, monitor begrip, samevatting, interpretasie en akkurate weergee van inligting.
 • Informele leesassessering:Om leesvlakke te bepaal en vas te stel waarom ‘nleerder sukkel om te lees.So kan gepaste intervensies beplan en gedoen word.Vroeë identifisering van leesprobleme is noodsaaklik vir toekomstige vordering.

GRAAD 4-7 –Lees om teleer

Oorbrugging van ontwikkelende leesfasena vaardige leesfase (lees om te leer)

Waarom is dit nodig?

 • Graad 4 is seker die jaar met die meeste akademiese uitdagings in leerders se skoolloopbaan. Vir die eerste keer moet hulle onafhanklik leer en toetse en eksamens skryf.
 • Leerders sukkel dikwels om te leer, omdat hulle leesvaardighede onvoldoende of te gebrekkig is om die akademiese werkslading te hanteer.

Wat doen ons?

Alle aspekte van lees word onderrig en sluit in:

 • Vlotheid: Verbetering van leesspoed om groter volumes werk te hanteer en om begrip te bevorder.
 • Begripsvaardighede: Dink soos ‘n goeie leser, voor, tydens en na lees om met insig en begrip te lees.
 • Leesstrategieë: Loerlees, vluglees en soeklees, uitbreiding van woordeskat, visualisering, monitor begrip, samevatting, interpretasie en akkurate weergee van inligting.
 • Informele leesassessering: Om leesvlakke te bepaal en vas te stel waarom ‘n leerder sukkel om te lees.So kan gepaste intervensies beplan en gedoen word.
 • Vroeë identifisering van lees probleme is noodsaaklik vir toekomstige vordering.

GRAAD 8-12 –Lees om teleer en interpreteer

Oorbrugging van die vaardigelees fase na funksionele leesfase(lees om te leer eninterpreteer)

Waaromis ditnodig?

In die hoërskool is die akademiese werkslading baie meer as in die laerskool. Daar word van leerders verwag om, op hul eie, groot hoeveelhede werk te bemeester. Goeie leesvaardighede vergemaklik die leerproses, terwyl gebrekkige of onvoldoende leesvaardighede ‘n leserbaie kan benadeel.

Wat doen ons?

Alle aspekte van lees word onderrig en sluit in:

 • Vlotheid: Verbetering van leesspoed om groter volumes werk te hanteer en om begrip te bevorder.
 • Begripsvaardighede:Dink soos ‘ngoeie leser, voor, tydens en na lees om met insig en begrip te lees.
 • Leesstrategieë: Loerlees, vluglees en soeklees, uitbreiding van woordeskat, visualisering, monitor begrip, samevatting, interpretasie en akkurate weergee van inligting.
 • Informele leesassessering:Om leesvlakke te bepaal en vas te stel waarom ‘nleerder sukkel om te lees.So kan gepaste intervensies beplan en gedoen word. Identifisering van leesprobleme is noodsaaklik vir toekomstige vordering.

TERSIêR–Lees, leer, analiseer, evalueer, interpreteerenkritiseer

Oorbrugging van funksionele leesfasena gevorderde funksionele leesfase

Waarom is dit nodig?

Akademiese geletterdheid word al om beskou as ‘n bepalende faktor tot akademiese sukses.

Wat doen ons?

 • Aanleer van effektiewe leesstrategieë en die toepassing daarvan op eie studiemateriaal –min addisionele werk .
 • Leer om jou eie lees-of leerproses met selfvertroue tebestuur–verbeterde selfstudie.
 • Gebruik effektiewe lees ombeter te studeer–uiteindelike langtermyngeheue en beter punte.
 • Tydsbestuuren roetine –kan met minder stres meer werk beter hanteer.
 • Eksamentegniek en streshanteringtydens studie; semestertoetse en eksamens.

Opleiding vir individue in privaatpraktyk en skole

 • Individue: Opleiding aan gekwalifiseerde opvoeders om ‘n privaat praktyk te bedryf.
 • Skole: waar die hele skool se personeel opgelei word om lees onderrig as integrale deel van die vakinhoud aan te bied.
Learn to read to read to learn
"Bridging ReadPlus Programmes that enables readers to progress from one reading phase to the next."
Training of teachers
"Training the entire staff to incorporate reading as key element in all content areas."
Educating for private practice
"Training qualified educators to manage private practices as reading specialists."
Providing qualified facilitators to schools
"To provide schools with qualified reading facilitators who offer the ReadPlus structured reading ReadPlus Programmes on applicable levels."

Join our SWOT reading programme today.

Reading is a fundamental skill that impacts every aspect of academic success.

Learn more Register