WAT IS LEESPLUS?

  • onderrig lesers om met begrip te lees sodat hulle kan leer.
  • het ‘n unieke studiemetode die GLOVH-studiemetode.
  • is geskik vir alle leerders vanaf graad R tot op tersiêre vlak.
  • is geskoei op die nuutste navorsing oor lees en leer en deeglik beproef.
  • word aangebied by laer- en hoërskole en tersiêre instellings.

WAT MAAK LEESPLUS ANDERS?

Elke leser se unieke lees- en leerbehoeftes word aangespreek

LeesPlus volg  ‘n ingeligte benadering  tot lees en leer. ‘n Ingeligte benadering beteken dat ‘n opvoeder die lees- en leerproses baie goed sal verstaan en dan ingeligte besluite kan neem oor wat die leerder, klas of groep se behoeftes is en wat onderrig moet word.  LeesPlus se ingeligte benadering tot lees en leer verseker dat die diverse behoeftes van individue, klasse, groepe, skole en instansies geïdentifiseer kan word en effektief aangespreek word.  Dit is dus nie ‘n generiese leesprogram wat bloot op die meganiese aspek en dekoderingskomponente van lees fokus nie.

Informele assesserings bepaal leerders se unieke behoeftes

Assessering is van kardinale belang om ingeligte besluite te neem sodat lees en leer effektief onderrig kan word. LeesPlus beskik oor assesseringsinstrumente wat individue en groepe se behoeftes, sterkpunte en leemtes kan bepaal. Met die leesassesserings kan daar presies bepaal word waarom ‘n leerder nie kan lees nie en leesvaardighede word nie slegs in ‘n punt of leesouderdom uitgedruk nie. Opvoeders kan dan ingeligte besluite neem om gepaste leesondersteuning te bied.

Om effektief te studeer, is dit nodig om te weet wat ‘n leerder se unieke leerstyl, breinvoorkeur en veelvuldige intelligensie is. Dit word gebruik om te bepaal hoe ‘n leerder verskies om inligting te bekom, en te verwerk.

Opvoeders onderrig en ondersteun leerders tydens die lees- en leerproses

Alle aspekte van die leesproses, naamlik fonemiese bewustheid, vlotheid, woordeskat en leesbegrip word gestruktureerd en eksplisiet onderrig.  Alle aspekte van die GLOVH-studiemetode  word ook gestruktureerd en eksplisiet onderrig.  Eksplisiete onderrig is wanneer spesifieke aspekte van die lees- en leerproses onderrig word deur dit te verduidelik, te modelleer, saam met die lesers te doen en dan geleentheid te gee dat  leerders dit op hul eie kan doen. Die opvoeder bied dus ondersteuning tydens die lees- en leerproses na gelang van die leerder se spesifieke behoeftes.

GLOVH-studiemetode word toegepas op vakinhoude

Die GLOVH-studiemetode  is geskoei op die bekende OVLOKH-studiemetode.  Aangesien die OVLOKH-metode omslagtig en moeilik is om vir jonger kinders aan te leer, is die GLOVH-studiemetode  ontwikkel.  Hierdie unieke metode maak dit maklik en uiters effektief vir leerders om strategies deur akademiese tekste te werk.  Die GLOVH-studiemetode  is nie net ‘n studiemetode nie, maar kan ook as ‘n onderrigstrategie deur onderwysers in alle leerareas gebruik word.

Die program verg geen duur toerusting nie

Die LeesPlus-program verg geen duur toerusting, rekenaarprogrammatuur of handboeke nie. Dit word toegepas op enige beskikbare teks, soos handboeke, koerante, storieboeke en tydskrifte. Ons gebruik die leerders se beskikbare handboeke as teks en verseker sodoende dat die lees- en leervaardighede toegepas word op hul vakinhoud en hul eie skoolwerk.

Elke onderwyser is ‘n leesonderwyser

Die program is belyn met CAPS en kan oor alle leerareas, deur alle onderwysers gebruik word:  elke onderwyser word ‘n leesonderwyser deur van die vakinhoud en handboeke gebruik te maak.  Die GLOVH-studiemetode  is nie net ‘n studiemetode nie, maar kan ook as ‘n onderrigstrategie deur onderwysers in alle leerareas gebruik word.